De oprichtingsakte en -formaliteiten

De notaris biedt hulp bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen.

Zowel de oprichting van een nv, bvba en cvba dient te gebeuren bij een authentieke akte en dus met tussenkomst van een notaris. Dit maakt dat de oprichting van deze vennootschapsvormen duurder zal zijn dan die van andere vennootschapsvormen.

De kostprijs weegt echter niet op tegen de voordelen die deze vennootschapsvormen bieden en de toegevoegde waarde van de tussenkomst van de notaris. 

Een notaris wijst op de verantwoordelijkheid die op de oprichters rust, de formaliteiten die vervuld dienen te worden en in het algemeen zal hij alle nuttige en noodzakelijke informatie verstrekken zodat de ondernemers met volledige kennis van zaken aan de slag kunnen.

Aantal oprichters en hun hoedanigheid

Gezien een vennootschap in essentie een samenwerkingsovereenkomst is, veronderstelt dit dat zij minstens door 2 personen wordt opgericht. Dit kunnen zowel natuurlijke (fysieke) als rechtspersonen zijn.

Inbreng: in geld of natura?

Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door hetgeen de oprichters in de vennootschap inbrengen.

In elk van de drie besproken vennootschapsvormen kan die inbreng gebeuren door middel van geld of door een inbreng in natura (vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld een onroerend goed of een handelszaak).

De wetgever heeft voor elk van de drie vennootschapsvormen een controle voorzien teneinde de werkelijkheid en de juistheid van de inbrengen na te gaan.

Het financieel plan

Het is niet voldoende dat het kapitaal van de vennootschap beantwoordt aan het minimum voorgeschreven door de wet. De vennootschap moet ook over een voldoende kapitaal beschikken voor de normale uitoefening van haar activiteit.

Aansprakelijkheid van de oprichters

Zowel in de nv, de bvba als de cvba heeft de wetgever een aantal gevallen voorzien waarin de oprichters persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Een voorbeeld daarvan is het faillissement, uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting, indien blijkt dat het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

Formailiteiten na de oprichtingsakte

Zoals reeds eerder vermeld, verkrijgt een vennootschap pas haar rechtspersoonlijkheid op het ogenblik dat een uittreksel van de oprichtingsakte wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel zal hebben. Deze neerlegging leidt tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De neerlegging op de griffie gebeurt door de zorgen van de notaris en geeft onmiddellijk aanleiding tot de toekenning van het ondernemingsnummer aan de vennootschap. Dit ondernemingsnummer is een uniek nummer dat vergelijkbaar is met het rijksregisternummer van natuurlijke personen.

Vanaf het ogenblik dat het uittreksel van de oprichtingsakte is neergelegd en de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, kan zij als een zelfstandige entiteit deelnemen aan het economisch rechtsverkeer en kan zij rechtshandelingen stellen.

Om tegenstelbaar te zijn aan derden, dient het door de notaris neergelegde uittreksel uit de oprichtingsakte en bijhorende formulieren ook te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking gebeurt door de zorgen van de griffie.

Via het e-depot en het e-notariaat zal uw notaris in veel gevallen deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten online kunnen verrichten.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik