Kopen & verkopen

Kopen en verkopen, de verwachtingen

Uiteraard liggen deze anders voor een verkoper dan voor een koper.  Een verkoper zal steeds trachten de maximumprijs te realiseren. Een koper zal niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met de bijkomende (akte)kosten. Ook zal hij nagaan of het te koop gestelde goed aan zijn verwachtingen beantwoordt.

Voor een woning of appartement ligt dit vrij eenvoudig. Wel vraagt hij best na of de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd.
Wanneer hij een grond op het oog heeft, moet hij opletten. Kan hij op deze grond zijn droomhuis bouwen? Hier dient hij te onderzoeken of er een stedenbouwkundig attest bestaat, of het gaat over een niet vervallen verkavelingsvergunning, of een bouwvergunning zal kunnen worden verkregen en voor welk type van woning, eventueel in combinatie met andere vergunningen.

Verkoper en koper zullen elkaar vinden, van zodra zij het eens zijn over wat er gekocht wordt en over de prijs van het goed. Het is aan te raden een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarin ook alle andere voorwaarden en modaliteiten worden vastgelegd. In dit geval spreken wij van eenonderhandse verkoopovereenkomst, in de volksmond ook “compromis” genoemd.

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn dienen de registratierechten te worden betaald. Mocht tijdens deze periode één van de partijen overlijden, dan gaan de rechten en plichten aangegaan bij de onderhandse verkoopovereenkomst automatisch over op de erfgenamen.

Het is dus van het allergrootste belang de onderhandse verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat geen ruimte gelaten wordt voor discussie achteraf. Het opstellen van die overeenkomst is niet altijd eenvoudig.

Door de notaris worden naar aanleiding van het begeleiden van een verkoopdossier een hele reeks opzoekingen gedaan, zodat verkoper en koper met zekerheid de verkoop kunnen sluiten.

De notariële akte

Een afschrift van de notariële akte wordt door de notaris – na de ondertekening van de akte – overgemaakt aan het hypotheekkantoor waar de notariële akte wordt overgeschreven.

Deze overschrijving is van het allergrootste belang. Slechts daarna is de verkoop tegenstelbaar aan derden, wat betekent dat deze derden vanaf de overschrijving met de overdracht moet rekening houden.

Zolang de akte niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor:

  • hebben derden nog geen officiële kennis van de overdracht en zouden zij nog altijd beslag kunnen laten leggen op het verkochte goed;
  • kunnen zij nog een hypotheek laten inschrijven of andere voor de koper onaangename initiatieven nemen.

De notaris zal er dus voor zorgen dat de aankoopakte zo snel mogelijk wordt overgeschreven.

Binnen de 15 dagen na de ondertekening van de notariële akte zal de notaris er ook voor zorgen dat de registratierechten verschuldigd op de aankoop betaald worden aan het registratiekantoor.

De koper moet deze registratierechten aan de notaris betalen vóór de akte wordt getekend, samen met de voorziene erelonen en aktekosten.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik