Uw onderneming

Bent u van plan om binnenkort een eigen zaak op te starten of stapt u weldra over van een activiteit in bijberoep naar een volledig zelfstandige activiteit?

De notaris kan u helpen in de keuze van de geschikte omkadering. Deze rubriek biedt u reeds een inkijk in de belangrijkste, juridisch correcte elementen voor de opstart of doorstart van uw onderneming.

Het kiezen, bepalen en invullen van de voor u meest geschikte juridische basis voor uw zelfstandige activiteit, is een fundamentele stap voor het later succes van uw onderneming.

Dat er drie grote soorten vennootschapsvormen bestaan wist u waarschijnlijk al. Wist u ook dat ze zich van elkaar onderscheiden naargelang hun doel, naargelang de rechtspersoonlijkheid en op vlak van de beperkte aansprakelijkheid?

De kostprijs van de oprichtingsakte van uw vennootschap weegt niet op tegen de voordelen die de BVBA, CVBA en NV bieden en de toegevoegde waarde van de tussenkomst van de notaris.

Elke verandering in de statuten, of statutaire wijziging, vergt een beslissing van de algemene vergadering en dient notarieel te worden vastgelegd. We laten u hier kennismaken met de belangrijkste elementen uit de statuten.

Los van alle beschouwingen die eigen zijn aan elke vennootschapsvorm afzonderlijk, kan men stellen dat er 4 fundamentele motieven pleiten voor het oprichten van een vennootschap

Het samenwerkingscontract

Zoals reeds eerder gezegd, is de vennootschap de juridische basis om de samenwerking tussen verschillende personen te organiseren.

Een vennootschap is immers in haar essentie een samenwerkingscontract waarbij elke partij zijn eigen inbreng doet om op die manier samen winst te maken en deze onder elkaar te verdelen.

Het contract, onder de vorm van de statuten, bepaalt daarbij de spelregels tussen de verschillende partijen en schept op die manier het juridisch kader waarbinnen de samenwerking zich zal afspelen, zodat aan eventuele problemen en betwistingen de basis voor een oplossing wordt geboden.

De beperkte aansprakelijkheid

Er werd reeds opgemerkt dat ondernemerschap door een natuurlijke persoon gevaren kan inhouden voor zijn privé vermogen. Zeer terecht zal de ondernemer zijn verantwoordelijkheid dan ook zo veel mogelijk willen beperken en tegelijk de aanspraakmogelijkheden van de schuldeisers op zijn persoonlijke bezittingen willen minimaliseren en desgevallend uitsluiten.

De ondernemer kan vermijden dat zijn volledig bezit het onderpand vormt van zijn handelsschulden door te kiezen voor een van de hierna vermelde vennootschapstypes met beperkte aansprakelijkheid, waardoor de vennoten in principe enkel wat ze in de vennootschap hebben ingebracht, kunnen verliezen.

De continuïteit van de onderneming

In veel gevallen veroorzaakt het overlijden van de ondernemer het verdwijnen van zijn onderneming. Het Belgisch erfrecht schept immers geen gunstig klimaat voor de continuïteit van een onderneming. Bij overlijden verzeilt de onderneming onverdeeld in handen van alle erfgenamen. Onze wetgeving voorziet echter dat elke erfgenaam, op elk ogenblik, zijn deel in de nalatenschap kan opvragen en dus de verdeling kan eisen.

Ook de wettelijke regeling van de reserve van de voorbehouden erfgenamen (overlevende echtgenoot, kinderen, ouders) kan de ondernemer beletten om bij testament op een geldige wijze een bepaalde voorkeur van overname uit te drukken of om tijdens zijn leven schenking te doen van zijn onderneming. Bij overlijden van de ondernemer is een eenmanszaak dan ook vrij kwetsbaar.

Door het onderbrengen van de onderneming in een vennootschapsvorm kan voormeld probleem gedeeltelijk worden ondervangen. Zo slaat de onverdeeldheid, veroorzaakt door overlijden, niet meer op de onderneming zelf, maar wel op de aandelen die de overledene had ontvangen als tegenwaarde van zijn inbreng. Bovendien kunnen in de statuten van de vennootschap ook regels worden ingebouwd die de overgang van de onverdeelde aandelen begeleiden.

Uiteraard zou het verkeerd zijn te stellen dat enkel het feit van een onderneming onder vennootschapsvorm te brengen, alle erfrechtelijke conflicten tussen erfgenamen zal oplossen. In ieder geval zal het in veel gevallen betwistingen voorkomen.

De fiscaliteit

Veel ondernemers zetten de stap naar een vennootschap omwille van fiscale motieven.

Het is onmogelijk om binnen dit bestek de volledige fiscaliteit van de handelsvennootschap toe te lichten, te meer daar deze regelmatig wordt gewijzigd. Het is noodzakelijk dat elke afzonderlijke situatie wordt getoetst aan de fiscale wetgeving. Bij deze analyse dient ook rekening gehouden te worden met de bedoeling van de ondernemer om de winsten hoofdzakelijk aan te wenden voor privé uitgaven of om ze voor het grootste deel in zijn vennootschap te houden.

Zeer algemeen zou in dit kader kunnen gesteld worden dat de hoogste aanslagvoet in de vennootschapsbelasting veel lager ligt dan die in de personenbelasting (waar men als eenmanszaak onder valt) en dat de omschakeling naar een vennootschap fiscaal voordeliger zal uitvallen in de mate dat de ondernemer het merendeel van zijn winst in zijn vennootschap houdt.

Te bezorgen aan kantoor (eventueel te bekijken met boekhouder):

Identiteitskaart (met rijksregisternummer), huwelijksboekje, huwelijkscontract, woonplaats en telefoonnummer van elke oprichter en zaakvoerder/bestuurder.

De benaming, doel, kapitaal, datum van de algemene vergadering, begin en einde van elk boekjaar.

Een financieel plan (prognose in- en uitgaven van de op te richten vennootschap) (op te maken door uzelf of boekhouder).

Een bankattest (waaruit blijkt dat het kapitaal werd gestort op een rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting – ondertekend door vertegenwoordiger van de bank).

Indien U naar aanleiding van de oprichting een onroerend goed wenst in te brengen in de vennootschap, gelieve U een kopij van de eigendomsakte te bezorgen en desgevallend ook een kopij van de kredietakte.

Het is aangewezen het doel zelf en voldoende precies te omschrijven en om daarbij ook alle activiteiten te voorzien die U mogelijkerwijze in de toekomst zou uitoefenen of ontwikkelen.

U gelieve tevens met uw boekhouder te overleggen nopens de vraag of het eerste boekjaar doorloopt tot eind volgend jaar of niet (dit kan voor- of nadeel hebben op fiscaal vlak).

Het notariskantoor contacteert U voor een datum voor ondertekening van de oprichtingsakte zodra het dossier volledig is.

Kost oprichting bvba

In principe kost de oprichting van een bvba ongeveer 1.200 euro inclusief (kosten publicatie Belgisch Staatsblad en btw).

Duur oprichting bvba

Als alle informatie voorhanden is, kan dit op enkele dagen.

Indien een onderneming beslist haar activiteiten uit te oefenen onder de vorm van een vennootschap, rijst de vraag welke vennootschapsvorm het best past bij haar doelstellingen en verwachtingen.

Het antwoord op deze vraag hangt af van het antwoord op een aantal andere vragen. Wat zal de aard zijn van de activiteiten? Is er een groot ondernemingsrisico? Wenst men een grote statutaire vrijheid? Wenst men eerder een besloten dan wel eerder een open samenwerkingsverband?

Doorgaans zal de ondernemer wensen dat zijn vennootschapsvorm alvast aan de twee hiervoor besproken criteria van rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid voldoet.

Drie vennootschapsvormen voldoen aan beide criteria voor alle oprichters: de naamloze vennootschap (nv), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Het zijn dan ook de meest voorkomende vennootschapsvormen.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was van de wetgever om aan de nv, de bvba en de cvba eigen kenmerken toe te kennen, zijn deze vennootschapsvormen zowel vanuit economisch, als vanuit juridisch oogpunt, naar elkaar toegegroeid en zijn de verschillen steeds kleiner geworden. De wetgever heeft immers willen vermijden dat de keuze van de vennootschapsvorm enkel ingegeven zou zijn om zich aan bepaalde dwingende rechtsregels te onttrekken.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik