Uw woning

Heeft u het huis van uw dromen gevonden? Proficiat!

Zo’n aankoop heeft echter belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan doet u best een beroep op een ervaren deskundige. Zo iemand is de notaris.

Het honorarium van de notaris bij verkoop uit de hand is bepaald bij Koninklijk Besluit. Het is proportioneel en degressief.

Recht van erfpacht, opstal en natrekking worden vaak in één adem genoemd wegens hun onderlinge verwantschap. Ook zijn er nogal wat fiscale aspecten aan verbonden.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of appartement door aan de woning een score toe te kennen.

Voor wat betreft de bepaling van het einde van de handelshuur onderscheiden we huurovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur. Wat zijn de uitzettingsvergoedingen.

In de praktijk is het verschil tussen de lening en het krediet niet altijd even duidelijk. Wat is eigenlijk het verschil? En wat zijn de bancaire en notariskosten om een lening aan te gaan?

Opdat een huurovereenkomst onder het toepassingsgebied van de wet zou vallen, moeten twee voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn.

Het moet gaan om een schriftelijke huurovereenkomst (vanaf 15 juni 2007) betreffende een woning (gemeubeld of ongemeubeld) die door de huurder als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt (dit wil zeggen de plaats waar de huurder, natuurlijke persoon, eventueel met zijn gezin, effectief en op doorlopende wijze verblijft; inschrijving in het bevolkingsregister is een aanwijzing maar geen criterium).

Met de toestemming van de verhuurder (die ofwel uitdrukkelijk of stilzwijgend kan gegeven worden bij de ingebruikneming door de huurder, ofwel schriftelijk kan gegeven worden in de loop van de huurperiode).

In verband met de laatste voorwaarde is het volgende wel belangrijk.
Om te voorkomen dat in de huurovereenkomsten systematisch clausules zouden worden ingelast die de huurder verbieden in het gehuurde goed zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, zijn voor de geldigheid van een dergelijk beding twee voorwaarden vereist.

Het beding moet op een uitdrukkelijke en oprechte wijze worden verantwoord (bv. een appartement aan zee dat als tweede verblijf wordt gebruikt, …)

Er moet aangegeven worden waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft tijdens de huur.

Onder de handelshuurwet valt de huur van onroerende goederen of gedeelten ervan die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingebruikneming door de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen in de loop van de huurperiode door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het drijven van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

De pachtwet wordt zeer strikt toegepast, zodat het wenselijk is om bij moeilijkheden, betekeningen en procedures een juridisch raadsman te consulteren.
Uw notaris staat hiervoor tot uw dienst.

Soms is zijn tussenkomst zelfs wettelijk opgelegd. De toepassing van de landpacht staat onder controle van de vrederechter. Alle verzoeningspogingen en procedures verlopen in eerste aanleg via deze magistraat.

Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort.

Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond.

Het recht van natrekking tenslotte is een recht, waardoor de vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen vermoed worden aan dezelfde eigenaar toe te behoren.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik